Halmstad B-tränarförenings Stadgar

1. B-tränarföreningen vid Halmstad Travet, bildat den 11/1 1984, har till ändamål att främja b-tränarna vid Halmstad Travet och tillvarataga deras intressen, att arbeta för ett korrekt och sportmannamässigt uppträdande på och vid sidan av banan och dessutom verka för ett gott samarbete med Hallands Travsällskap.
2. Ansökan om medlemskap göres  till styrelsen, som beslutar i inträdesfrågan vid nästa styrelsemöte.
3. Klubbens styrelse skall bestå av sex (6) personer jämte två (2) suppleanter för dem. Styrelseledamöterna väljes på ordinarie årssammanträde för två år. Årsmötet väljer ordförande för ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare. Suppleanter väljes på ett år.
4. Extra allmänt sammanträde utlyses av styrelsen, när den så finner det lämpligt, eller om minst tio av klubbens medlemmar därom gör skriftlig framställning.
5. Kallelse till såväl ordinarie som allmänt sammanträde sker genom brev minst en vecka före sammanträde.
6. All omröstning vid klubbens sammanträde sker öppet, såvida icke sluten omröstning begäres. Alla frågor med undantag för de i 2, 10 och 12 nämda avgöres med enkel röstmajoritet bland de närvarande.
7. För ändring av klubbens stadgar fodras likalydande beslut av två på varandra följande allmänna sammanträden, av vilka ett måste vara ordinarie årsmöte.
8. Ordinarie årssammanträde ska hållas innan 1/5. Där skall följande ärenden behandlas:
1.Fastställande av röstlängd
2.Fråga huruvida årssammanträdet blivit i laga tid och ordning utlyst
3.Val av två personer att jämte ordförande justera årssammanträdets protokoll.
4. Föredragande av styrelse och revisonsberättelserna.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust, fastställande av medlemsavgift.
7. Bestämmande av ersättning till styrelse och revisorer
8. Val av styrelseledamöter och suppleanter till styrelsen.
9. Val av ordförande i styrelsen.
10. Val av revisor och suppleanter till dessa.
11. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits för behandling.
12.Övriga ärenden.
9. Medlemsavgiften skall vara inbetald till klubbens kassör innan årsmötet. Medlem som trots påminnelse inte erlagt sin årsavgift utesluts automatiskt ur föreningen, önskar medlem som utträtt ur föreningen återinträda ankommer det på styrelsen att i vanlig ordning behandla vederbörandes ansökan och besluta om vilka förfallna avgifter som skall erläggas. För rösträtt krävs en aktiv B-licens, detsamma gäller för motioner som skickas till styrelsen inför årsmöte.
10. Medlem som i löpning eller eljest uppträder på ett sådant sätt att styrelsen finner det skadligt för klubbens anseende eller dess syfte, kan av styrelsen uteslutas för viss tid eller för alltid. Uteslutning ska föreläggas allmänt sammanträde och därvid för att bli giltigt godkännas av två tredjedels majoritet av de närvarandes röster. För ev. uteslutning ska berörd medlem få möjlighet att yttra sig i ärendet. Den som uteslutits på viss tid, kan därefter återvinna inträde i stadgeenlig ordning.
11. Medlem är skyldig att till klubbens sekreterare anmäla varje förändring i adress eller telefonnummer.
12. För upplösning av föreningen krävs beslut med tre fjärdedels majoritet av de närvarande vid två på varandra följande sammanträden av vilka ett skall vara ordinarie årsmöte. I händelse av föreningens upplösning skall dess tillgångar användas till hederspriser att utdelas vid löpningar anordnade av Hallands Travsällskap.